Sangu vilakku kolam ,13-7 Interlaced Dots Kolam [Idukku Pulli Kolam]

  • Sangu vilakku kolam

  • Sangu vilakku kolam with dots Sangu vilakku kolam with dots