Sangu Kolam, 12 - 9 Interlaced Dots Kolam [ Idukku Pulli Kolam]

  • Sangu Kolam