Karthigai Lamp Kolam- 17 - 9 Interlaced Dots Kolam [Idukku Pulli Kolam]

  • Karthigai Lamp Kolam

  • Karthigai Lamp Kolam With DotsKarthigai Lamp Kolam With Dots